โปสเตอร์ การปลูกข้าวแบบทันสมัย

โปสเตอร์ "การปลูกข้าวแบบทันสมัย" ที่ รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม, ดร. พรชัย ไพบูลย์ และ ดร. พรรณี ชื่นนคร อาจารย์และนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำไปเผยแพร่องค์ความรู้ ในงาน "ส่งมอบข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่ครัวโลก" ที่บริษัท โรงสีศรีแสงดาว จำกัด ได้จัดร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดบูรพากู่น้อย ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านโปสเตอร์

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 26 พ.ย. 63)