30 ปี ความร่วมมือ ซีพีไอ และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร พัฒนาองค์ความรู้เรื่องปาล์ม สู่เกษตรกร

 

30 ปี ความร่วมมือ ซีพีไอ และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
พัฒนาองค์ความรู้เรื่องปาล์ม สู่เกษตรกร

โดย บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
7 มีนาคม 2561

ที่มา: ต้นไม้และสวน & ยางปาล์มออนไลน์