ชุดวีดีทัศน์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมังคุดในเขตภาคใต้

ชุดวีดีทัศน์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการวิจัย
"การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน และเพิ่มผลผลิต/คุณภาพมังคุดในเขตภาคใต้"
โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (AG-BIO) ปี 2560-62

โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์    นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

 

ปี 62 ตอนที่ 1 : แสงกับการใช้ปุ๋ยของพืช

 วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช

 

ปี 62 ตอนที่ 2 : หน้าที่ของใบพืช

 วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราชปี 62 ตอนที่ 3 : ทำไมต้องตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ผล

 วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช/p>ปี 62 ตอนที่ 4 : สูตรและอัตราปุ๋ยได้มาอย่างไร

 วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราชปี 61 ตอนที่ 1 : การผลิตมังคุด จ.นครศรีธรรมราช ปี 2560 กำลังอยู่ในระดับวิกฤต

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราชปี 61 ตอนที่ 2 : ปริมาณและคุณภาพผลมังคุดในเขตภาคใต้ ปี 2560-61
โดย ดร. พรรณี ชื่นนคร   นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปี 61 ตอนที่ 3 : ความต้องการธาตุอาหารของมังคุด และอัตราปุ๋ยที่แนะนำ

วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมังคุดนอกฤดู
ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปี 61 ตอนที่ 4 : บอกเล่าจุดประสงค์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมังคุดนอกฤดู
ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปี 61 ตอนที่ 5 : การสังเคราะห์แสงของใบมังคุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปี 61 ตอนที่ 6 : สาเหตุการเกิดยางไหล/เนื้อแก้วของผลมังคุด

วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมังคุดนอกฤดู
ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปี 61 ตอนที่ 7 : บทบาทของแคลเซียมกับโบรอนต่อการเกิดยางไหลในผลมังคุด

วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมังคุดนอกฤดู
ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปี 61 ตอนที่ 8 : การฉีดให้ธาตุอาหารพืชทางใบของมังคุด

วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมังคุดนอกฤดู
ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช