ชุดวีดีทัศน์ การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้ปุ๋ย

ชุดวีดีทัศน์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการวิจัย
"การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน และเพิ่มผลผลิต/คุณภาพมังคุดในเขตภาคใต้"
โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (AG-BIO) ปี 2560-62

โดย รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม    นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

ปี 62 ตอนที่ 1 : ทุเรียน มังคุด ใช้ปุ๋ยสูตรอะไรดี? ต้องใส่ 8-24-24 ไหม? และตอบคำถามเกษตรกร

วันที่ 25 เมษายน 2562   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา   อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

 

ปี 61 ตอนที่ 1 : แนะนำธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วงทอง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปี 61 ตอนที่ 2 : การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารในดินและพืช

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วงทอง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปี 61 ตอนที่ 3 : ความเป็นกรดด่างของดิน (pH)ต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วงทอง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปี 61 ตอนที่ 4 : หัวใจสำคัญในการจัดการธาตุอาหารในไม้ผล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วงทอง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปี 61 ตอนที่ 5 : มหธาตุ (ธาตุอาหารหลัก): N, P, K

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วงทอง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปี 61 ตอนที่ 6 : มหธาตุ (ธาตุอาหารหลัก): Ca และ Mg

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วงทอง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปี 61 ตอนที่ 7 : จุลธาตุ (ธาตุอาหารเสริม) Zn, Mn, Fe, Cu และ B

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วงทอง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปี 61 ตอนที่ 8 : การจัดการธาตุอาหารในดินด่าง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วงทอง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปี 61 ตอนที่ 9 : การจัดการดินและธาตุอาหารหลังน้ำท่วม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วงทอง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช