มังคุดน่ารู้

 

ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวฟิสิกส์ของพืช และ รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม ผู้เชี่ยวชาญด้านธาตุอาหารพืชในไม้ผล นักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดทำวีดิทัศน์ "มังคุดน่ารู้" เพื่อเป็นสื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด รวมถึงนักวิจัยและ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐฯ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการจัดการสวนที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ง่ายในวงกว้าง สามารถติดตามวีดีทัศน์ซ้ำๆ จนเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปรับใช้ในสภาพพื้นที่ผลิตจริง จนสามารถยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตมังคุด เกรดส่งออกทั่วประเทศให้สูงขึ้น

วีดีทัศน์ "มังคุดน่ารู้" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน และเพิ่มผลผลิต/คุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้ โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (AG-BIO) ปี 2561

ท่านสามารถติดตามชมวีดีทัศน์ที่มีเนื้อหาเข้มข้นเพิ่มเติมได้ทาง

 

วีดีทัศน์ชุดที่ 1 "การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมังคุดในเขตภาคใต้" (16 ตอน)
โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์


วีดีทัศน์ชุดที่ 2 "การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้ปุ๋ย" (10 ตอน)
โดย รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม