ชุดวีดีทัศน์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในเขตภาคใต้ ปี 2561

ชุดวีดีทัศน์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันทั้ง 6 ตอนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
"การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน และเพิ่มผลผลิต/คุณภาพมังคุดในเขตภาคใต้"
โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (AG-BIO) ปี 2561

ตอนที่ 1 : ถาม-ตอบ เรื่องการจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ำมัน
โดย รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม    นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

ตอนที่ 2 : ความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน้ำมัน
โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์   นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรตอนที่ 3 : การใช้น้ำของต้นปาล์มน้ำมัน
โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์   ตอนที่ 4 : แนวคิดเรื่องการล้มต้นปาล์มน้ำมันเพื่อปลูกใหม่ และการตัดลดต้นเพื่อเพิ่มแสงในแปลง
โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์   ตอนที่ 5 : ธรรมชาติของปาล์มน้ำมัน เพื่อการจัดการให้ตรงตามความต้องการของพืช
โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์   ตอนที่ 6 : ความรู้เรื่องดิน เพื่อการปลูกปาล์มน้ำมัน
โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์